. Siam Safety กฎหมาย
 ความปลอดภัย
 เทคโนโลยีความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย
 สิ่งแวดล้อม
 การบริหารความต่อเนื่อง
 ทางธุรกิจ
 ระบบการจัดการ
 สร้างเสริมจิตสำนึก
 แวดวง จป.
  นานาน่ารู้
  นานาน่าคุย
  ประกาศสินค้า-บริการ


 


หลักสูตร ฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
Update : 07 12/07
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
รายละเอียดหลักสูตรและหัวข้อการอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม :12 ชั่วโมง
อัตราค่าลงทะเบียนต่อท่าน : 5,000 บาท
กรุงเทพ

กรุงเทพ : โรงแรมเอบีน่า
1. วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2551
2. วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2551
3. วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2551
หลักสูตร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ บริหาร
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการทำงาน


วิธีการชำระเงิน

แผนการฝึกอบรมประจำปี 2551

 


 
Siamsafety
 


  
Copyright © 2003 SiamSafety.com. All rights reserved.